یک دفترچه کوچک داشت که همیشه همراهش بود وبه هیچ کس هم نشانش نمی‏داد. یک بار یواشکی آن را برداشتم ببینم داخلش چه چیزی می نویسد. فکرش را می کردم! تمام کارهای انجام شده در روزش را نوشته بود. مثل اینکه: سرکی داد زده! چه کسی را ناراحت کرده! به کی بدهکار است! و... همه را نوشته بود؛ ریزو درشت. نوشته بود که یادش باشد در اولین فرصت، صافشان کند.  شهید دکتر محمد علی رهنمون